Dėkojame, kad lankotės www.newmanclinic.eu internetinėje svetainėje ir naudojatės UAB “Vivamedicus” (toliau NEWMAN Clinic) teikiamomis paslaugomis. Ši privatumo politika paaiškina kokia informacija, kokiu tikslu, kodėl ir kur yra renkama bei naudojama apie Jus (toliau Klientas), kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje arba naudojatės NEWMAN Clinic teikiamomis paslaugomis. Mums duomenų apsauga yra svarbi, todėl įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

ĮVADAS

 • Asmens duomenų valdytoja – NEWMAN Clinic (UAB „Vivamedicus“), toliau – Įmonė, įmonės kodas 304411429, veiklos adresas: S. Žukausko g. 2B-60, LT-50118 Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas info@newmanclinic.eu, tel. nr. +370 612 04006, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.
 • Mūsų Klientas neatsiejama Įmonės dalis. Mums yra svarbūs Jūsų poreikiai, pastebėjimai, nuomonė, kad galėtume tobulėti ir profesionaliai patenkinti Jūsų lūkesčius. Gerbdami savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją, apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai.
 • Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Įmonės paslaugas, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės internetinėje svetainėje www.newmanclinic.eu (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 • Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą, Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

SĄVOKOS

 • Pateikiame sąvokas, kurias naudojame privatumo politikoje. Rašydami „mes“, „mūsų“, „newmanclinic.eu“, „internetinis puslapis“, „svetainė”, „internetinė svetainė” turime omenyje NEWMAN Clinic (UAB “Vivamedicus”), toliau – Įmonė, įmonės kodas 304411429, veiklos adresas: S. Žukausko g. 2B-60, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas info@newmanclinic.eu, tel. Nr. +370 612 04006.
 • Rašydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „klientas“, „pacientas“, „vartotojas“ ar „lankytojas“, turime omenyje neregistruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją, kai jis registruojasi “NEWMAN Clinic” (UAB “Vivamedicus”) paslaugai (-oms), arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai registruojasi NEWMAN Clinic (UAB “Vivamedicus”) paslaugai (-oms).
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokios tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Įmonės siūlomos paslaugos ir (ar) produktai, prekės.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
 • Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
 • Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis, jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 • Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 • Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 • Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 • Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 • Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, užsisakant paslaugas, dalyvaujant lojalumo programoje, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją.
 • Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje: www.newmanclinic.eu Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.
 • Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant teisėto intereso gerinti Įmonės paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Klientas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
  • Santykių su Klientais palaikymui ir galimybių naudotis Įmonės paslaugomis sudarymui bei administravimui.
  • Paslaugų sutarčių su Klientu sudarymui ir vykdymui, duomenų apie Klientą atnaujinimui, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.
  • Kliento, Įmonės bei trečiųjų šalių teisių, interesu ir privatumo apsaugojimui.
  • Teisinių reikalavimų (teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms, kurioms privalome perduoti pagal LR teisės aktus) pareiškimui, vykdymui arba apgynimui.
 • Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų vykdymo tikslais, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali būti įdomūs Klientui.
 • Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu.
 • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į Įmonę elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) Įmonė tvarko, kad galėtų atrinkti kandidatą į pretenduojamą darbo poziciją. Kandidatų asmens duomenis Įmonė saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų ypatingų asmens duomenų.
 • Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME

 • Informacija, kurią pateikiate savo noru: užsiregistruojate vizitui mūsų svetainėje tiesiogiai arba pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Instagram, Google, Manodaktaras.lt ir pan.), atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekiate su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram, Google, Manodaktaras.lt ir pan.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl teikiamų paslaugų ir/ar užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens sveikatos duomenys, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lytis, amžius, ir kita demografinė informacija.
 • Informaciją, kurią gauname kai Jūs pasinaudojate mūsų paslaugomis, įsigyjant paslaugas mūsų internetinėje svetainėje www.newmanclinic.eu: Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (pinigų grąžinimo atveju, banko sąskaitos nr.). 
 • Informaciją, kurią gauname kai Jūs registruojatės pas gydytoją internetinėje registracijos formoje: www.newmanclinic.eu arba Manodaktaras.lt, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, trumpą aprašymą apie savo sveikatos būklę.
 • Visada turite teisę nepateikti  jokių savo asmeninių duomenų. Tačiau tokiu atveju, mums greičiausiai nebus galimybės įvykdyti Jūsų užsakymo ar suteikti reikiamų paslaugų.
 • Informaciją, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas, informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokios technologijos: slapukai ar/ir panašaus pobūdžio technologijos, tokios kaip „Pixel“ kodai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) specializuotus pasiūlymus Jums. 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 • Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įmonė nurodytų asmens dokumentų tvarkymui gali sudaryti arba yra sudariusi sutartis su šiais duomenų tvarkytojais: duomenų centrais, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, reklamos/rinkodaros paslaugas teikiančiomis įmonėmis, programinę įrangą kuriančiomis, teikiančiomis, palaikančiomis ir vystančiomis įmonėmis, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis, ryšio paslaugas teikiančiomis įmonėmis, konsultacijas teikiančiomis įmonėmis, naršymo internete ar veiklos analizę internete atliekančiomis ir paslaugas teikiančiomis įmonėmis.
 • Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonės ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykius reglamentuoja tarpusavio sutartis ir LR teisės aktai, įpareigojantys laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų šios Privatumo politikos bei kitų su tuo susijusių teisės aktų, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis teismo arba valstybinių institucijų prašymu, ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įmonėje gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. Įmonei gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi Įmonės informacinėse sistemose el. formate ir (ar) ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (spausdintini arba rašytiniai dokumentai). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato LR teisės aktai.
 • Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

 • Klientas, kaip duomenų subjektas turi teisę:
  • Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis.
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
  • Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).
  • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.
  • Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
  • Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą adresu: UAB „Vivamedicus“, veiklos adresas: S. Žukausko g. 2B-60, Kaunas, Lietuva, taip pat teikiant rašytinį prašymą asmeniškai el. paštu: info@newmanclinic.eu, žodžiu – telefonu +370 612 04006. 
  • Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis Įmonė apie jį yra sukaupusi, atsakymas yra pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Pateikiant prašymą, būtina pateikti besikreipiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

KLIENTO ATSAKOMYBĖ

 • Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją.
 • Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Ši Privatumo politika yra neatskiriama UAB „Vivamedicus“ teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Keičiant Įmonės privatumo politiką, Klientai susipažindinami su naujausia Privatumo politikos versija ir aktualia informacija šioje interneto svetainėje.

Klauskite